top of page

ฟีเจอร์ใหม่จาก Line OA ช่องทางการขายที่ง่ายขึ้นของพ่อค้า-เเม่ค้าออนไลน์Line ปล่อยฟีเจอร์ใหม่กับ " Line My Shop " ที่จะช่วยให้พ่อค้า - เเม่ค้าออนไลน์ให้สะดวกมากขึ้น

  • มีระบบจัดการออเดอร์สินค้า แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในร้านค้า

  • ตั้งราคาขาย ส่วนลดให้ลูกค้าเป็นรายบุคคลได้

  • มีตัวกรองเเชทแจ้งสถานะการสั่งซื้อ

  • ติดเเท็กเพื่อแยกกลุ่มลูกค้า

  • มีข้อความเเจ้งเตือนลูกค้าให้กรอก ชื่อ ที่อยู่ ชำระเงิน รวมถึงดูเลขพสัดุได้

  • สามารถ Broadcast ให้ลูกค้าได้

นอกจากนี้ยังใช้ตอบเเชทกับลูกค้าได้เหมือนการตอบผ่าน Line OA ได้อีกหนึ่งช่องทาง หากระบบ Line OA ล่ม


สำหรับผู้ที่ใช้ Line OA สมัครใช้งาน เปิดหน้าร้านออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง : https://oaplus.line.biz


#Line #lineOA #ขายของออนไลน#พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

留言


bottom of page