top of page

ความนิยมของ Facebook ในประเทศไทย

MPAD AD5-02_edited.jpg

  ปัจจุบัน Facebook กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จากข้อมูลล่าสุด พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook รายเดือนกว่า 35 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ

ด้วยจํานวนผู้ใช้งานมหาศาลเช่นนี้ ทําให้ Facebook กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเข้าถึงผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ จึงควรมองเห็นถึงความสําคัญและโอกาสในการทําการตลาดผ่าน Facebook

MPAD AD5-02_edited.jpg

## ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์

Facebook ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ด้วยจํานวนผู้ใช้งานที่มีมากกว่า 50 ล้านคนในประเทศไทย Facebook จึงเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาออนไลน์ผ่าน Facebook มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ธุรกิจจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

โฆษณาบน Facebook ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ และความสนใจ ทําให้สามารถสื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


## ต้นทุนโฆษณาต่ำ

เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นๆ ต้นทุนการโฆษณาบน Facebook ถือว่าต่ํามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ ที่ต้องใช้งบประมาณสูง และมีค่าใช้จ่ายคงที่สูงธุรกิจขนาดเล็กสามารถโฆษณาบน Facebook ได้ด้วยงบประมาณที่จํากัด เช่น เริ่มต้นด้วยงบโฆษณาเพียงไม่กี่พันบาทต่อเดือน ทําให้ Facebook เป็นช่องทางโฆษณาที่เข้าถึงได้ง่ายสําหรับธุรกิจขนาดเล็กนอกจากนี้ Facebook ยังให้ความคุ้มค่าเงินโฆษณา เนื่องจากสามารถกําหนดงบประมาณรายวันและควบคุมต้นทุนต่อคลิกได้อย่างละเอียด รวมถึงมีระบบวัดผลโฆษณาแบบ Real-time ทําให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน


## วัดผลได้

การทําโฆษณาผ่าน Facebook ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดผลการทําการตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะ Facebook มีเครื่องมือวัดผลว่าโฆษณาของเราได้รับการมองเห็นจากกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มียอดคลิก หรือยอดแชร์ข้อมูลมากน้อยเพียงใด ทําให้สามารถประเมินผลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ยังสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ใช้หลังจากพบเห็นโฆษณา เช่น มีการเข้าเว็บไซต์ สมัครข่าวสาร หรือซื้อสินค้า/บริการหรือไม่ ทําให้สามารถประเมินผลตอบแทนการลงทุนในโฆษณาได้อย่างแม่นยํา


## การโฆษณาเจาะจง

Facebook ads ช่วยให้ธุรกิจสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา ด้วยการกําหนด demographics เช่น เพศ อายุ สถานที่อยู่อาศัย รายได้ และความสนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม เช่น ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ หรือเคยซื้อสินค้าประเภทนั้นมาก่อน เป็นต้น ทําให้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


## การสื่อสารสองทาง

การทําโฆษณาผ่าน Facebook ช่วยให้ธุรกิจสามารถมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารสองทางกับลูกค้าได้ โดยธุรกิจสามารถตอบคําถาม รับฟังความคิดเห็น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้า รวมถึงรับฟังคําติชมได้โดยตรงผ่านหน้าเพจ ทําให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นําไปสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด


## เพิ่มการมีส่วนร่วม

การโฆษณาบน Facebook ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างดี เพราะ Facebook เอื้อให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น หรือแชร์โพสต์โฆษณาของแบรนด์ได้ง่าย ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์การที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นหรือแชร์โพสต์โฆษณา แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความสนใจในแบรนด์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้ในระยะยาวนอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถตอบกลับลูกค้า เปิดรับฟังความคิดเห็น และสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านทางโฆษณาได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และลูกค้า


## สร้างชุมชนแฟนคลับบน Facebook

Facebook เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจํานวนมาก ธุรกิจสามารถใช้ Facebook ในการสร้างชุมชนแฟนคลับออนไลน์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมีแฟนเพจแบรนด์บน Facebook ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ผ่านการโพสต์ข้อมูล กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการตอบคําถามและรับฟังความคิดเห็นผ่าน Facebook

การมีชุมชนแฟนคลับที่เข้มแข็งบน Facebook จะช่วยเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ และกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจํานวนผู้ติดตามแฟนเพจได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง


## เพิ่มการอ้างอิง

การทําโฆษณาบน Facebook สามารถช่วยเพิ่มการอ้างอิงและการบอกต่อให้กับธุรกิจได้อย่างมาก เมื่อลูกค้าเห็นโฆษณาที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับตัวเอง มีโอกาสสูงที่จะกดไลค์ แชร์ หรือแท็กเพื่อนๆ เพื่อบอกต่อข้อมูลนั้น ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อแบบปากต่อปากเป็นการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการสร้างเนื้อหาโฆษณาบน Facebook ที่ดึงดูดใจและเกิดการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภค จะช่วยให้แบรนด์ได้รับการอ้างอิงและแนะนําต่อไปอย่างมากมาย

MPAD AD5-02_edited.jpg

การทําโฆษณา Facebook นั้นมีประโยชน์หลักต่อธุรกิจในหลายด้าน


- ช่วยเพิ่มการรับรู้และการจดจําแบรนด์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก Facebook มีผู้ใช้งานจํานวนมากในประเทศไทย

- ต้นทุนในการโฆษณาต่ำกว่าสื่อโฆษณาอื่น

- สามารถวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาได้อย่างแม่นยํา

- ทําให้สามารถโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา

- ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสองทางระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

- ช่วยสร้างชุมชนและการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับแบรนด์

- เพิ่มโอกาสในการแชร์และอ้างอิงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย

โดยสรุปแล้ว การทําโฆษณา Facebook จึงเป็นช่องทางการตลาดที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างชุมชน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา

หากคุณกำลังมองหาเอเจนซี่การตลาดออนไลน์มืออาชีพ

สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปรดติดต่อเราได้เลย

บริการที่สนใจ

ขอบคุณที่ลงทะเบียน เราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็ว

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube
bottom of page